Home Sermon आफ्नो परिचय थाहा पाउने मानिसको गुणहरु – यूहन्नाको १:१९-२८

आफ्नो परिचय थाहा पाउने मानिसको गुणहरु – यूहन्नाको १:१९-२८

यूहन्नाको पुस्तक अध्ययन – भाग ५ – सिमोन पाठक

Sermon in Nepali by Deacon Simon Pathak
This program was broadcasted on Bhakti Darshan Television Nepal.

Facebook Comments