Home Sermon आफैलाई मस्काउने ठाउँहरु देख्नु – डिकन सिमोन पाठक

आफैलाई मस्काउने ठाउँहरु देख्नु – डिकन सिमोन पाठक

आफैलाई मस्काउने ठाउँहरु देख्नु – परमेश्वोरका गुणहरु – भाग ६

Sermon in Nepali by Deacon Simon Pathak
This program was broadcasted on Bhakti Darshan Television of Nepal.

Facebook Comments