Home Sermon परमेश्वोरको देखासिखी गर्ने र प्रेममा हिंड्ने होओ । एफिसी ५:१-५ | Barnabas...

परमेश्वोरको देखासिखी गर्ने र प्रेममा हिंड्ने होओ । एफिसी ५:१-५ | Barnabas Shrestha | Aug 4, 2018

परमेश्वोरको देखासिखी गर्ने र प्रेममा हिंड्ने होओ । एफिसी ५:१-५

Nepali sermon by Pastor Barnabas Shrestha recorded live on August 4, 2018 at Saturday service of NIM (Gongabu Church)

Facebook Comments