Home Sermon येशू नै हाम्रो आशिषको श्रोत हुनुहुन्छ, आशिषमा बडौ – Pastor Barnabas Shrestha

येशू नै हाम्रो आशिषको श्रोत हुनुहुन्छ, आशिषमा बडौ – Pastor Barnabas Shrestha

येशू नै हाम्रो आशिषको श्रोत हुनुहुन्छ, आशिषमा बडौ
एफिसी १:१-३
Nepali sermon by Pastor Barnabas Shrestha recorded live on January 6, 2018 at Saturday service of NIM (Gongabu Church)

Facebook Comments